Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định khen thưởng thành tích các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  31 /QĐ-SCT

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng thành tích các doanh nghiệp

xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2013 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng hiện hành;

Căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng triên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Thực hiện nội dung Kế hoạch số 39KH-UBND, ngày 25/02/2017 của  UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp đầu xuân Đinh Dậu năm 2017;

Xét danh sách các doanh nghiệp đề nghị các cấp khen thưởng của Cục Hải quan Lạng Sơn và sự thống nhất của các cơ quan liên quan đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn Lạng Sơn năm 2016 về số thu nộp ngân sách và việc tuân thủ các quy định của pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 10 doanh nghiệp Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo mỗi Giấy khen của Sở Công Thương Lạng Sơn là 1.000.000đ (một triệu đồng), kinh phí chi từ nguồn xúc tiến thương mại năm 2017.

Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, và các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                             

- Như Điều 3;

- Lãnh đạo sở;

- Lưu: VT, VP.(LĐ)

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Thuỷ

 

DANH SÁCH

CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN

(Kèm theo Quyết định số 31/QĐ-SCT, ngày 03/3/2017, của Sở Công Thương)

 

 

 

TT

Tên Doanh nghiệp

Địa chỉ

Ghi chú

1

Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Hòa An

Số 17/1 Đường Tông Đản, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn

.

2

Công ty TNHH MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Gia Bảo

 Số 61, Đường Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn

 

3

Công ty TNHH MTV Trung Huy

Số 118B, Khu Nam Quan, Thị trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

 

4

Công ty TNHH Bảo Long

Lô M8, cụm Công nghiệp địa phương số 2, Huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

 

5

Công ty TNHH Thành Hiền

Số 116B Tổ 3, Khối 7, Thị Trấn Cao Lộc, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

.

6

Công ty TNHH MTV Gia Hồng Minh

Số 342, Đường Trần Đăng Ninh, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn

 

7

Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu An Bình Lạng Sơn

Số 12A, Đường Ngô Thì Nhậm, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn

.

8

Công ty TNHH Thiên Bình Lạng Sơn

Số Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn

.

9

Công ty TNHH xuất nhập khẩu quốc tế Thiên An

Số 35 Đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn

.

10

Công ty TNHH MTV Thương mại Bảo Quân

Số 97, Đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn

 

 

Danh sách ấn  định 10 doanh nghiệp


Nguồn:soct.langson.gov.vn Sao chép liên kết