Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

Về việc xin ý kiến góp ý và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Lĩnh vực: Công Thương

Cơ quan soạn thảo: Sở Công Thương

Ngày bắt đầu: 25/03/2024

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 34

Góp ý: 0

Các cơ quan, đơn vị góp ý đối với dự thảo Tờ trình,dự thảo Quyết địnhcủa UBNDtỉnhthay thế Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND về việc quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thươngtỉnh Lạng Sơn và gửi về Sở Công Thươngtrước ngày 06/4/2024để tổng hợp, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo.