Bộ máy tổ chức Sở Công Thương

BỘ MÁY TỔ CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG

...................***..................

 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn được thành lập ngày 17/3/2008 trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch Lạng Sơn theo quyết định số: 473/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

A - Lãnh đạo Sở:

1. Ông: Nguyễn Đình Đại - Giám đốc Sở

ĐTCQ: 0205.3870.829

ĐTNR: 

DĐ: 0913.561.995

Email: nddai@langson.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Giám đốc Sở

ĐTCQ: 0205.3719.868

ĐTNR: 

DĐ: 0936.268.588

Email: ntnghia-04@langon.gov.vn

3. Ông: Đinh Kỳ Giang - Phó Giám đốc Sở

ĐTCQ: 0205.3871.012

ĐTNR: 

DĐ: 0918.578.199

Email: dkgiang@langon.gov.vn

4. Ông: Liễu Anh Minh - Phó Giám đốc Sở

ĐTCQ: 0205.3877.650

ĐTNR:

DĐ: 0965.588.777

Email: laminh@langson.gov.vn

B - Văn phòng:

 

1. Ông Mông Thế Dũng - Chánh Văn phòng

ĐTCQ: 02053.882.889

ĐTNR:

DĐ: 0918.324.189

Email: mtdung@langson.gov.vn

2. Ông Nông Trọng Dương - Phó Chánh Văn phòng

ĐTCQ: 02053.817.304

ĐTNR:

DĐ: 0915.984.386

Email: ntduong-03@langson.gov.vn

3. Bà Hà Thị Loan - Phó Chánh Văn phòng

ĐTCQ: 02053.870.014

ĐTNR:

DĐ: 0977.005.573

Email: loanht@langson.gov.vn

4. Văn thư

 

ĐTCQ: 02053.898.933

Fax: 02053.871.881

DĐ: 0358.611.327

Socongthuong@langson.gov.vn

5. Bộ phận Một cửa

 

ĐTCQ: 02053.800.013

ĐTNR:

DĐ: 0947.968.038

Mail: ninhdv@langson.gov.vn

C. Các Phòng chuyên môn:

 

I. Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

 

1. Ông Trần Văn Tùng- Trưởng phòng

ĐTCQ: 02053.871.454

ĐTNR:

DĐ: 0913.590.395

Email: tvtung@langson.gov.vn

2. Bà Triệu Kim Chi - Phó Trưởng phòng

 

ĐTCQ: 02053.871.454

ĐTNR:

DĐ: 0913.298.269

Email: tkchi@langson.gov.vn   

II. Thanh tra Sở

 

1. Bà: Trịnh Thị Thu Hiền – Chánh Thanh tra

ĐTCQ: 0205.3874.248

ĐTNR:

DĐ: 0946.379.514

Email: ttthien@langson.gov.vn   

2. Bà Nguyễn Thị Thu Yến - Phó Chánh Thanh tra

ĐTCQ: 0205.3874.248

ĐTNR:

DĐ: 0913.590.373

Email: nttyen@langson.gov.vn

III. Phòng Quản lý Công nghiệp

 

1. Ông: Hoàng Cao Thượng – Trưởng phòng

ĐTCQ: 0205.3871.492

ĐTNR:

DĐ: 0919.210.883

Email: hcthuong@langson.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Minh Tiến – Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 0205.3719.601

ĐTNR:

DĐ: 0912.426.777

Email: nmtien@langson.gov.vn 

IV- Phòng Quản lý Năng lượng:

 

1. Ông: Nguyễn Hải Nam – Trưởng phòng

ĐTCQ: 0205.3871.743

ĐTNR:

DĐ: 0912.203.310

Email: nhnam@lang  son.gov.vn

V. Phòng Quản lý Thương mại:

 

1. Ông: Lã Đức Đoàn - Trưởng phòng

ĐTCQ: 0205.3719.601ĐTNR:
DĐ: 0389.988.228Email: lddoan@langson.gov.vn
2. Ông Nguyễn Quang Thọ - Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 0205.3875.497

ĐTNR:

DĐ: 0912.245.395

Email: thonq@lang  son.gov.vn

3. Bà Nguyễn Hồng Linh - Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 0205.3875.493

ĐTNR:

DĐ: 0962.999.138

Email: nhlinh@lang  son.gov.vn