Nhảy đến nội dung

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! - Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cắt giảm điều kiện cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh thuốc lá

Đó là những điểm mới của Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 67/2013/NĐ-CP ngày 276/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá, liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, cụ thể:

1. Đối với thẩm quyền cấp giấy phép của Sở Công Thương trong việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Giảm yêu cầu điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đối với nội dung “Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật”; điều kiện “Bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ” quy định tại khoản 4 Điều 7; khoản 5 Điều 9.

2. Đối với thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Công Thương

Bỏ các điều kiện “Có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá hoặc hợp đồng mua bán nguyên liệu với doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá”; “Điều kiện về tiêu chuẩn nguyên liệu thuốc lá”; “Phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định hiện hành về chất lượng”; “Điều kiện về bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy nổ”; “Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật” quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều 12, quy định điều kiện cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá;

Bỏ điểm h, khoản 1 và điểm h khoản 2 Điều 26. Điều kiện cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá, bỏ điều kiện Có bản cam kết của doanh nghiệp về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, thay vì điều kiện bắt buộc phải có để được cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá, Nghị định bổ sung quy định doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh phải đáp ứng được, cụ thể bổ sung khoản 7 và 8, Điều 4 về nguyên tắc quản lý kinh doanh thuốc lá:

“7. Trong quá trình mua bán, chế biến nguyên liệu thuốc lá; kinh doanh sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy.

8. Trong quá trình đầu tư trồng cây thuốc lá, tổ chức tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường”.

(Các nội dung cụ thể về sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP quy định tại Chương VIII Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ đính kèm).

cat giam dieu kien thuoc la.jpg

3. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh thuốc lá trên địa bàn vẫn còn một số bất cập trong công tác quản lý chưa được xem xét sửa đổi, cụ thể:

Việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá quy định tại khoản 1 Điều 11, Nghị định 67/2013/NĐ-CP, trong đó quy định Sở Công Thương tỉnh,… là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cho doanh nghiệp có trụ sở chính đóng trên địa bàn tỉnh mình …”; trong đó quy định chế độ báo cáo của thương nhân về tình hình kinh doanh (tại khoản 5, Điều 41) yêu cầu gửi về cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép và về cơ quan Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính. Cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép và cơ quan Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính hiểu theo quy định trên là một; dẫn đến thương nhân không có trụ sở chính tại địa phương không phải báo cáo sở Công Thương tại địa phương nơi có hoạt động đầu tư trồng cây thuốc lá; do đó, không kịp thời nắm bắt được đầy đủ thông tin phục vụ công tác quản lý tại địa bàn. Thực tế hiện nay có một doanh nghiệp có hoạt động trồng cây thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhưng có trụ sở chính và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá tại tỉnh, thành phố khác. Do vậy, gây khó khăn nhất định trong triển khai các quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn (khoản 3 Điều 49) đối với việc giám sát việc đầu tư trồng cây thuốc lá, sản xuất, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá, lưu thông sản phẩm thuốc lá trên địa bàn quản lý./.

 

LÃ ĐOÀN