Nhảy đến nội dung
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Nâng cao hiệu quả và đưa các phòng trào "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành hoạt động thường xuyên trong xã hội.
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông báo Kế hoạch Kiểm tra xác nhận kiến thức ATTP tháng 6/2017 (TB số 29/TB-SCT ngày 30/5/2017)

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: 29/TB-SCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Lạng Sơn, ngày 30  tháng 5  năm 2017

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về

an toàn thực phẩm tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

 
 

 

 

 

       Thực hiện Quyết định số 220/QĐ-SCT ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn về việc ban hành quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với việc kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn; Sở Công Thương thông báo Kế hoạch kiểm tra, cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm như sau:

        1. Thời gian kiểm tra: Từ 14h00 ngày 30 tháng 6 năm 2017  

        2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Sở Công Thương – Số 9A đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

        3. Nội dung kiểm tra: Theo bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời được ban hành tại Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

      4. Thời gian trả kết quả: Từ 14h00 ngày 05/7/2017 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương.

         5. Yêu cầu:

         - Người tham dự kiểm tra phải nộp lệ phí, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định, có mặt đúng thời gian và địa điểm trên. Nếu vắng mặt không tham dự kiểm tra phải đăng ký lại.

          - Người tham dự kiểm tra phải mang theo chứng minh thư, bút viết.

        Sở Công Thương thông báo cho các tổ chức và cá nhân đã đăng ký kiểm tra đến dự kiểm tra đúng thời gian quy định./.

 

 

 Nơi nhận:                                                     

- Các tổ chức, cá nhân đăng ký;

- Bộ phận tiếp nhận trả kết quả (p/h thông báo);

- Lãnh đạo Sở;

- VP Sở;

- Phòng QLTM; (t/h)

- Lưu: VT, QLCN.

GIÁM ĐỐC

 

   

                      

 

 

 

              Vũ Hồng Thủy