Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Ban chấp hành Chi đoàn Sở Công Thương tham gia Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW; Tọa đàm và tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu do Đoàn Khối tổ chức

Thực hiện Công văn số 258-CV/ĐTNK ngày 12/3/2020 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về việc triệu tập cán bộ đoàn dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Tọa đàm vai trò của Thanh niên trong bảo vệ nền tảng chính trị của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch và tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu.

Subscribe to Hoạt động của Đảng - Đoàn thể