Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Danh sách người phát ngôn

Submitted by Ban biên tập Sở Công Thương on 10 October 2018

- Họ và tên: Đinh Kỳ Giang

- Chức vụ: Phó giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn.

- Số điện thoại: Cơ quan 0205.3871.012, di động 0918.578.199.

- Hộp thư điện tử: dkgiang@langson.gov.vn