Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giấy mời tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra (Số 39/GM-SCT ngày 16/5/2017)

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/GM-SCT

                         Lạng Sơn, ngày 16 tháng 5 năm 2017

 

 

 

                                                GIẤY MỜI

                                           Tham dbuổi công bố Quyết định thanh tra

 
   

 

 

Kính gửi

 

 

 

 

 

 

:

 

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- Chi cục Quản lý thị trường;

- Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN;

- Trung tâm Xúc tiến thương mại;

- CĐCS Văn phòng Sở;

- Hội Cựu chiến binh Văn phòng Sở;

- Chi đoàn Văn phòng Sở.

 

 

    Thực hiện Công văn số 03/CV-ĐTTr ngày 15/5/2017 của Đoàn Thanh tra 92 V/v công bố Quyết định thanh tra, Sở Công Thương mời các đồng chí tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, cụ thể như sau:

      1. Thành phần:

       - Lãnh đạo Sở;

       - Đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở;

       - Đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường;

      - Đại diện lãnh đạo và kế toán, thủ quỹ các Trung tâm: Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp;

       - Đại diện CĐCS Văn phòng Sở, Hội Cựu chiến binh Văn phòng Sở;

       - Đại diện BCH Chi đoàn Văn phòng Sở Công Thương;

       - Kế toán, thủ quỹ Văn phòng Sở.

      2. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 19/5/2017 (Thứ Sáu).

      3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Công Thương.

     4. Nội dung: Công bố Quyết định số 92/QĐ-TTr ngày 05/5/2017 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật và thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch tại Sở Công Thương Lạng Sơn.

      Kính mời các đồng chí đến dự đúng thời gian và địa điểm trên./.

Nơi nhận:                                                                                             

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, VP(NHL).

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Thủy