Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 47/QĐ-SCT

 

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 4  năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa

 lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

 khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng chai

tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn

 
   

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH LẠNG SƠN

 

     Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng;

     Căn cứ Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng;

     Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

     Căn cứ Quyết định số 1791/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn;

     Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định thẩm quyền ban hành quyết định về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn;

     Căn cứ Thông báo số 40 /TB-SNV ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Sở Nội vụ về kết quả thẩm định nội dung cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn;

 

     Xét đề nghị của Chánh văn phòng Sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng chai tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn.

    Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 60/QĐ-SCT ngày 25/02/2010 của Sở Công Thương về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa đối với lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng tại Sở Công Thương Lạng Sơn.

     Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Quản lý Thương mại; Kế hoạch - Tài Chính, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                  

- Như điều 3 (TH);                                                                                   

- UBND tỉnh (B/C);

- Së Néi vô tỉnh (B/C);

- Các Sở, Ban ngành của tỉnh;

- UBND các huyện, Thành phố;

- Phòng KTHT các huyện, Thành phố;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, VP.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

  Vũ  Hồng  Thủy