Skip to main content

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! - Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách trong kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 của Sở Công Thương

SỞ CÔNG THƯ­ƠNG LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2014

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /TB-HĐXTVC

 

  Lạng Sơn, ngày  01  tháng  8 năm 2014

 

 

 

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách trong kỳ

tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 của Sở Công Thương

 
 

 

 

     Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

     Căn cứ Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2014;

     Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-SCT ngày 02/6/2014 của Sở Công Thương về tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014;

     Ngày 31/7/2014, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2014 của Sở Công Thương đã tổ chức họp để xem xét, phân loại hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức.

     Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2014 của Sở Công Thương thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục xét tuyển viên chức (có danh sách kèm theo).

     Văn phòng Sở Công Thương có trách nhiệm niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở Sở Công Thương và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/cn/ để các thí sinh biết và thực hiện./.

 

  Nơi nhận:                                                    

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở Công Thương;

- Các thành viên HĐXTVC;

- Văn phòng Sở (để niêm yết);

- Trung tâm KC&TVPTCN;

- Các thí sinh đủ ĐKXTĐC;

- Lưu: VT, HĐXT.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

                          

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Vũ Hồng Thủy