Skip to main content

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! - Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thông báo nhận tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2014

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯ­ƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/TB-SCT

 

  Lạng Sơn, ngày 27 tháng  5 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

đăng ký dự tuyển công chức năm 2014 

    Căn cứ Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014;

 

    Căn cứ Thông báo số 117/TB-UBND ngày 26/5/2014 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2014;

 

    Sở Công Thương thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2014 vào Sở Công Thương như sau:

 

    1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 28/5/2014 đến ngày 28/6/2014 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

 

     2. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Số 9A Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn; số điện thoại cơ quan: (025): 2240983, 3898922.

 

    Trên đây là Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2014 của Sở Công Thương, Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Công Thương và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương theo địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/cn/./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở;

- Chi cục QLTT;

- Các phòng chuyên môn;

- Lưu: VT, VP(HKD).                                                           

   GIÁM ĐỐC

 

 

      (Đã ký)

 

 

Vũ Hồng Thuỷ