Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2012 của Sở Công Thương Lạng Sơn

   

 

   

UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯ­ƠNG


  Số:   05 /KH-SCT                                

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  Lạng Sơn, ngày  29  tháng 01 năm 2013

                                                                  

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2012

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính – Nội vụ về quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức viên chức;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-SCT ngày 06/3/2012 của Sở Công Thương về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2012 đối với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 14/SNV-CCVC ngày 11/01/2013 của Sở Nội vụ Lạng Sơn về việc tuyển dụng viên chức năm 2012;

Sở Công Thương Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2012 như sau:

I.    MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Nhằm bổ sung và tạo nguồn đội ngũ cán bộ, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Đảm bảo có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh nhà nước quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác được giao.

- Công tác tuyển dụng phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định hiện hành.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định;

h) Thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ từ loại khá trở lên, phù hợp với chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng và phải có bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại đơn vị.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức do Sở nội vụ phát hành (thí sinh đăng ký dự tuyển mua hồ sơ tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn). Hồ sơ gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

7. Bản chụp sổ hộ khẩu (Nếu thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

8. Bản cam kết công tác ít nhất 5 năm tại đơn vị đăng ký dự tuyển (Nếu thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lạng Sơn);

9. 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4x6.

IV. NHU CẦU, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng: 02 viên chức, làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

Nhu cầu         tuyển dụng

Trình độ                            (tối thiểu)

Nhóm chuyên ngành đào tạo

Ghi chú

01

Đại học

Kỹ thuật năng lượng

 

01

Đại học

Chuyên ngành Điện

 

2. Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển.

3. Nội dung:

a) Nội dung xét tuyển

- Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

- Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Cách tính điểm xét tuyển

b1) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b2) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b3) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

b4) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại quy định tại Tiết b1, Tiết b2 và Tiết b4 Điểm này.

Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Tiết b3 và Tiết b4 Điểm này.

c. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển. Nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì Hội đồng xét tuyển quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+  Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

- Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Hội đồng xét tuyển trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

- Không thực hiện việc bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐỂ XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH

- Người tốt nghiệp thủ khoa, loại giỏi, loại xuất sắc tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học chính quy ở trong nước, ở nước ngoài và người tốt nghiệp sau đại học ở trong nước, ở nước ngoài không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng được xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có đơn đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Việc xác định tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp hoặc được cơ quan có thẩm quyền quản lý về giáo dục – đào tạo xem xét, xác định; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quy trình xét tuyển đặc cách:

- Người được đề nghị xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức phải được Hội đồng kiểm tra, sát hạch của Sở kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

- Sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo yêu cầu, nhiệm vụ của vị trí việc làm cần tuyển;

- Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát hạch của Sở căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch;

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo Giám đốc Sở kết quả kiểm tra, sát hạch và quyết định việc tuyển dụng vào viên chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp được xét tuyển đặc cách;

- Hội đồng kiểm tra, sát hạch của Sở làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp có nhiều người đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách cho một vị trí cần tuyển thì thực hiện xét tuyển theo quy định tại Khoản 3, Mục IV Kế hoạch này.

Hồ sơ của người được đề nghị xét tuyển đặc cách gồm:

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Cam kết công tác ít nhất 05 năm tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (có thể bổ sung sau, nộp tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn).  

Những người được xét tuyển đặc cách nêu trên được hưởng chính sách thu hút theo quy định tại Quyết định số 28/2008/QĐ- UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh.

VI. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Liên Bộ Tài chính – Nội vụ về quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức viên chức. Mức thu: 260.000 đồng/ thí sinh.

VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

       1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/3/2013 đến hết ngày 19/3/2013 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

2. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, Số 9A Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn; số điện thoại cơ quan: (025): 2240983, 3898922.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

       Giao Văn phòng Sở phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tham mưu thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2012 để thực hiện tuyển dụng theo quy định; Thông báo công khai Kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ, thời gian, địa điểm đăng ký tuyển dụng, tiếp nhận…; niêm yết công khai tại trụ sở Sở Công Thương và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương theo địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/cn/.

       Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2012 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn.

 

    Nơi nhận:

     - Sở Nội vụ;

     - Lãnh đạo Sở

     - Trung tâm KC & TVPTCN;

    - Lưu: VT,VP.                                                           

                                         GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                                     Đã ký

 

 

                                         Vũ Hồng Thuỷ