Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Công Thương on 15 April 2020

Bộ máy tổ chức sở Công Thương

BỘ MÁY TỔ CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG

...................***..................

  

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn được thành lập ngày 17/3/2008 trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch Lạng Sơn theo quyết định số: 473/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 

A - Lãnh đạo Sở:

1. Ông: Phùng Quang Hội - Giám đốc Sở

    ĐTCQ: 0205.3870.829                     ĐTNR: 

    DĐ:  0913.278.992                           Email: pqhoi@langson.gov.vn

2. Ông: Đinh Kỳ Giang - Phó Giám đốc Sở

    ĐTCQ: 0205.3871.012                    ĐTNR:

    DĐ: 0918.578.199                           Email: dkgiang@langon.gov.vn

3. Ông: Liễu Anh Minh - Phó Giám đốc Sở

     ĐTCQ: 0205.3877.650     

     DĐ: 0965.588.777                     Email: laminh@langson.gov.vn

B - Văn phòng:

1. Ông: Trần Văn Tùng – Chánh Văn phòng

    ĐTCQ: 0205.3882.889                          

    DĐ: 0913.590.395                        Email: tvtung@langson.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Minh Tiến – Phó Chánh Văn phòng

    ĐTCQ: 0205.3871.304                   

    DĐ: 0912.426.777                           Email: nmtien@langson.gov.vn 

C. Các Phòng chuyên môn:

I. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp:

1. Ông: Trần Hữu Giang – Trưởng phòng

  ĐTCQ: 02053.871.454

 DĐ: 0913.199.838                         Email: thgiang@langson.gov.vn

2. Bà: Hà Thị Loan - Phó Trưởng phòng

     ĐTCQ: 02053.871.454             

   DĐ: 0977.005.573                           Email: loanht@langson.gov.vn

II. Phòng Quản lý Công nghiệp:

1. Bà: Trịnh Thị Thu Hiền - Trưởng phòng

   ĐTCQ 0205.3871.492                      

DĐ: 0946.397.514                             Email: ttthien@langson.gov.vn       

2. Ông: Lã Đức Đoàn – Phó Trưởng phòng             

ĐTCQ 0205.3729.601

DĐ: 0389.988.228                         Email: lddoan@langson.gov.vn

3. Ông: Hoàng Cao Thượng – Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 0205.3871.492 

DĐ: 0919.210.883                             Email: hcthuong@langson.gov.vn

4. Ông: Nông Trọng Dương - Phó Trưởng phòng

ĐTCQ: 0205.3871.492 

DĐ: 0915.984.386                           Email: ntduong-03@langson.gov.vn

III. Phòng Quản lý Thương mại:

1. Ông: Hoàng Khánh Duy - Trưởng phòng

    ĐTCQ: 0205.3875.493                  

    DĐ:0983.069.198                         Email: hkduy@langsom.gov.vn

2. Bà: Triệu Kim Chi  - Phó Trưởng phòng

     ĐTCQ: 0205.875.497                     

    DĐ: 0913.298.269                        Email: tkchi@langson.gov.vn     

IV- Phòng Quản lý Năng lượng:

1. Ông: Trần Hùng Cường – Trưởng phòng

 ĐTCQ: 0205.3871.743                        

   DĐ: 0913.302.262                          Email: thcuong@langsom.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Hải Nam - Phó Trưởng phòng

 ĐTCQ: 0205.3871.743                       

   DĐ: 0912.203.310                          Email: nhnam@langsom.gov.vn

V. Thanh tra Sở:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Yến - Phó Chánh Thanh tra              

   DĐ: 0913.590.373                          Email: nttyen@langson.gov.vn

D. Đơn vị trực thuộc:

I. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại

1. Ông Trần Anh Thuần - Giám đốc

ĐTCQ: 02053. 899.559

DĐ:  0948.673.100        Email: tathuan@langson.gov.vn

2. Ông Đặng Tuấn Hưng - Phó Giám đốc

DĐ: 0916.789.159         Email: hungdt@langson.gov.vn