Skip to main content

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! - Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

Submitted by on 5 September 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
68/KH-SCT
Ngày ban hành
Ngày ban hành