Skip to main content

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! - Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

Submitted by Tổng biên tập on 25 May 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số liệu XNK ngày 24/5/2023 (20h)
Ngày ban hành
Ngày ban hành