Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Công Thương on 15 April 2020

Bộ máy tổ chức sở Công Thương

BỘ MÁY TỔ CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG

...................***..................

  

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn được thành lập ngày 17/3/2008 trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch Lạng Sơn theo quyết định số: 473/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

 

A - Lãnh đạo Sở:

1. Ông: Nguyễn Đình Đại - Giám đốc

    ĐTCQ: 0205.3870.829                    ĐTNR:

    DĐ: 0913.561.995                           Email: nddai@langon.gov.vn

2. Ông: Đinh Kỳ Giang - Phó Giám đốc

    ĐTCQ: 0205.3871.012                    ĐTNR:

    DĐ: 0918.578.199                           Email: dkgiang@langon.gov.vn

3Ông: Liễu Anh Minh - Phó Giám đốc Sở

     ĐTCQ: 0205.3877.650     

     DĐ: 0965.588.777                     Email: laminh@langson.gov.vn

4. Ông: Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Giám đốc

    ĐTCQ: 0205.3871.868                   ĐTNR:

    DĐ: 0936.268.558                           Email: ntnghia-04@langson.gov.vn

B - Văn phòng:

1. Ông: Mông Thế Dũng – Chánh Văn phòng

    ĐTCQ: 0205.3882.889                          

     DĐ: 0918.324.189                        Email: mtdung@langson.gov.vn

2. Ông: Nông Trọng Dương - Phó Chánh Văn phòng

ĐTCQ: 0205.3871.304 

DĐ: 0915.984.386                           Email: ntduong-03@langson.gov.vn

3. Ông: Trần Quang Long - Phó Chánh Văn phòng

ĐTCQ: 0205.3870.014 

DĐ: 0915.640.6666                           Email: longtq@langson.gov.vn 

C. Các Phòng chuyên môn:

I. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp:

1. Ông: Trần Văn Tùng  – Trưởng phòng

 ĐTCQ: 02053.871.454

 DĐ: 0913.590.395                        Email: tvtung@langson.gov.vn

2. Bà: Hà Thị Loan - Phó Trưởng phòng

 ĐTCQ: 02053.871.454             

 DĐ: 0977.005.573                           Email: loanht@langson.gov.vn

II. Phòng Quản lý Công nghiệp:      

1. Ông: Hoàng Cao Thượng – Trưởng phòng

ĐTCQ: 0205.3871.492 

DĐ: 0919.210.883                             Email: hcthuong@langson.gov.vn

2. Ông: Lã Đức Đoàn – Phó Trưởng phòng             

ĐTCQ 0205.3729.601

DĐ: 0389.988.228                         Email: lddoan@langson.gov.vn

3. Ông: Nguyễn Minh Tiến – Phó Trưởng phòng

 DĐ: 0912.426.777                        Email: nmtien@langson.gov.vn 

III. Phòng Quản lý Thương mại:

1. Ông: Trần Hữu Giang – Trưởng phòng

ĐTCQ: 02053.875.497

 DĐ: 0913.199.838                         Email: thgiang@langson.gov.vn

2. Bà: Triệu Kim Chi  - Phó Trưởng phòng

     ĐTCQ: 0205.875.497                     

    DĐ: 0913.298.269                        Email: tkchi@langson.gov.vn     

IV- Phòng Quản lý Năng lượng:

1. Ông: Trần Hùng Cường – Trưởng phòng

 ĐTCQ: 0205.3871.743                        

   DĐ: 0913.302.262                          Email: thcuong@langsom.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Hải Nam - Phó Trưởng phòng

 ĐTCQ: 0205.3871.743                       

 DĐ: 0912.203.310                          Email: nhnam@langsom.gov.vn

V. Thanh tra Sở:

1. Bà: Trịnh Thị Thu Hiền - Chánh thanh tra Sở

 ĐTCQ: 0205.3874.248                      

 DĐ: 0946.397.514                             Email: ttthien@langson.gov.vn

2. Bà Nguyễn Thị Thu Yến - Phó Chánh Thanh tra              

 DĐ: 0913.590.373                          Email: nttyen@langson.gov.vn

D. Đơn vị trực thuộc:

I. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại

1. Ông Trần Anh Thuần - Giám đốc

ĐTCQ: 02053. 899.559

DĐ:  0948.673.100        Email: tathuan@langson.gov.vn

2. Ông Đặng Tuấn Hưng - Phó Giám đốc

DĐ: 0916.789.159         Email: hungdt@langson.gov.vn