Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Công Thương on 15 April 2020

Bộ máy tổ chức sở Công Thương

BỘ MÁY TỔ CHỨC SỞ CÔNG THƯƠNG

...................***..................

  

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn được thành lập ngày 17/3/2008 trên cơ sở hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch Lạng Sơn theo quyết định số: 473/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của UBND tỉnh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

 

A - Lãnh đạo Sở:

1. Ông: Nguyễn Đình Đại - Giám đốc

    ĐTCQ: 0205.3870.829                    ĐTNR:

    DĐ: 0913.561.995                           Email: nddai@langon.gov.vn

2. Ông: Đinh Kỳ Giang - Phó Giám đốc

    ĐTCQ: 0205.3871.012                    ĐTNR:

    DĐ: 0918.578.199                           Email: dkgiang@langon.gov.vn

3Ông: Liễu Anh Minh - Phó Giám đốc Sở

     ĐTCQ: 0205.3877.650     

     DĐ: 0965.588.777                     Email: laminh@langson.gov.vn

4. Ông: Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Giám đốc

    ĐTCQ: 0205.3871.868                   ĐTNR:

    DĐ: 0936.268.558                           Email: ntnghia-04@langson.gov.vn

B - Văn phòng:

1. Ông: Mông Thế Dũng – Chánh Văn phòng

    ĐTCQ: 0205.3882.889                          

     DĐ: 0918.324.189                        Email: mtdung@langson.gov.vn

2. Ông: Nông Trọng Dương - Phó Chánh Văn phòng

ĐTCQ: 0205.3871.304 

DĐ: 0915.984.386                           Email: ntduong-03@langson.gov.vn

3. Ông: Trần Quang Long - Phó Chánh Văn phòng

ĐTCQ: 0205.3870.014 

DĐ: 0915.640.6666                           Email: longtq@langson.gov.vn 

C. Các Phòng chuyên môn:

I. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp:

1. Ông: Trần Văn Tùng  – Trưởng phòng

 ĐTCQ: 02053.871.454

 DĐ: 0913.590.395                        Email: tvtung@langson.gov.vn

2. Bà: Hà Thị Loan - Phó Trưởng phòng

 ĐTCQ: 02053.871.454             

 DĐ: 0977.005.573                           Email: loanht@langson.gov.vn

II. Phòng Quản lý Công nghiệp:      

1. Ông: Hoàng Cao Thượng – Trưởng phòng

ĐTCQ: 0205.3871.492 

DĐ: 0919.210.883                             Email: hcthuong@langson.gov.vn

2. Ông: Lã Đức Đoàn – Phó Trưởng phòng             

ĐTCQ 0205.3729.601

DĐ: 0389.988.228                         Email: lddoan@langson.gov.vn

3. Ông: Nguyễn Minh Tiến – Phó Trưởng phòng

 DĐ: 0912.426.777                        Email: nmtien@langson.gov.vn 

III. Phòng Quản lý Thương mại:

1. Ông: Trần Hữu Giang – Trưởng phòng

ĐTCQ: 02053.875.497

 DĐ: 0913.199.838                         Email: thgiang@langson.gov.vn

2. Bà: Triệu Kim Chi  - Phó Trưởng phòng

     ĐTCQ: 0205.875.497                     

    DĐ: 0913.298.269                        Email: tkchi@langson.gov.vn     

IV- Phòng Quản lý Năng lượng:

1. Ông: Trần Hùng Cường – Trưởng phòng

 ĐTCQ: 0205.3871.743                        

   DĐ: 0913.302.262                          Email: thcuong@langsom.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Hải Nam - Phó Trưởng phòng

 ĐTCQ: 0205.3871.743                       

 DĐ: 0912.203.310                          Email: nhnam@langsom.gov.vn

V. Thanh tra Sở:

1. Bà: Trịnh Thị Thu Hiền - Chánh thanh tra Sở

 ĐTCQ: 0205.3874.248                      

 DĐ: 0946.397.514                             Email: ttthien@langson.gov.vn

2. Bà Nguyễn Thị Thu Yến - Phó Chánh Thanh tra              

 DĐ: 0913.590.373                          Email: nttyen@langson.gov.vn

D. Đơn vị trực thuộc:

I. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại

1. Ông Trần Anh Thuần - Giám đốc

ĐTCQ: 02053. 899.559

DĐ:  0948.673.100        Email: tathuan@langson.gov.vn

2. Ông Đặng Tuấn Hưng - Phó Giám đốc

DĐ: 0916.789.159         Email: hungdt@langson.gov.vn