Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG TẠI HIỆN TRƯỜNG Công trình: Đường dây 110kV và TBA 110kV Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn nhận được Báo cáo số 5063/BDALĐ - BĐH5 ngày 05/12/2022 của Ban quản lý dự án Lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình: Đường dây 110kV và TBA 110kV Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, kèm theo hồ sơ hoàn công công trình.

          Ngày 16/12/2022, đồng chí Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương đã chủ trì tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với Dự án Đường dây 110kV và TBA 110kV Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, thành phần kiểm tra gồm: đại diện Chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp và đơn vị tư vấn giám sát.

          Dự án Đường dây 110kV và TBA 110kV Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn với tổng mức đầu tư là 54.518.493.278 đồng, sử dụng vốn vay tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Với quy mô 02 Máy biến áp có công suất 40MVA-110/35kV, giai đoạn 1 lắp 01 máy được điều chuyển trong tổng công ty; tổng diện tích chiếm đất của trạm là 4.477 m2.

(Đoàn kiểm tra công tác nghiệm thu tại Công trình)

Qua thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của Chủ đầu tư cho thấy về hồ sơ đã cơ bản đã chuẩn bị đúng theo các quy định ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; lựa chọn đơn vị thi công có đủ điều kiện và năng lực thực hiện thi công xây dựng công trình theo quy định. Các cá nhân tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng đủ điều kiện năng lực đáp ứng các yêu cầu quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành. Việc kiểm tra công tác nghiệm thu của Chủ đầu tư và hoàn thành xây dựng công trình đưa công trình vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng trong khu vực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nền kinh tế, góp phần ổn định an ninh chính trị của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân trong khu vực.

PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG