Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi bộ Sở Công Thương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong 02 ngày 08, 09/8/2022 Chi bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Đình Đại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ Sở Công Thương dự và chỉ đạo hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ, toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Báo cáo viên đã truyền đạt nội dung các Nghị quyết tại hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, gồm:
Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.