Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
TB THKM ngày 06/12/2022 06-12-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/12/2022
TB THKM ngày 05/12/2022 05-12-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/12/2022
TB THKM ngày 01/12/2022 01-12-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/12/2022
TB THKM ngày 30/11/2022 30-11-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/11/2022
TB THKM ngày 20/10/2022 20-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/10/2022
TB THKM ngày 19/10/2022 19-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/10/2022
TB THKM ngày 18/10/2022 18-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/10/2022
TB THKM ngày 16/10/2022 16-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/10/20221
TB THKM ngày 15/10/2022 15-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/10/2022
TB THKM ngày 10/10/2022 10-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/10/2022
TB THKM ngày 09/10/2022 09-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/10/2022
TB THKM ngày 08/10/2022 08-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/10/2022
TB THKM ngày 07/10/2022 07-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/10/2022
TB THKM ngày 04/10/2022 04-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/10/2022
TB THKM ngày 03/10/2022 03-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/10/2022
TB THKM ngày 01/10/2022 01-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/10/2022
TB THKM ngày 30/9/2022 30-09-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/9/2022
TB THKM ngày 23/9/2022 23-09-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/9/2022
TB THKM ngày 16/9/2022 16-09-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/9/2022
TB THKM ngày 15/9/2022 15-09-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/9/2022
DS các DN TBTHKM 01-09-2022 Danh sách các Doanh nghiệp thông báo thực hiện khuyến mại
TB THKM ngày 23/8/2022 23-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/8/2022
TB THKM ngày 22/8/2022 22-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22/8/2022
TB THKM ngày 20/8/2022 20-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/8/2022
TB THKM ngày 19/8/2022 19-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/8/2022
TB THKM ngày 18/8/2022 18-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/8/2022
TB THKM ngày 17/8/2022 17-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17/8/2022
TB THKM ngày 16/8/2022 16-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/7/2022
TB THKM ngày 15/8/2022 15-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/8/2022
TB THKM ngày 14/8/2022 14-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14/8/2022
TB THKM ngày 11/8/2022 11-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/8/2022
TB THKM ngày 06/8/2022 06-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/8/2022
TB THKM ngày 05/8/2022 05-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/8/2022
TB THKM ngày 04/8/2022 04-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/8/2022
TB THKM ngày 03/8/2022 03-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/8/2022
TB THKM ngày 01/8/2022 01-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/8/2022
TB THKM ngày 30/7/2022 30-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/7/2022
TB THKM ngày 27/7/2022 27-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/7/2022
TB THKM ngày 26/7/2022 26-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/7/2022
TB THKM ngày 21/7/2022 21-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21/7/2022
TB THKM ngày 20/7/2022 20-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/7/2022
TB THKM ngày 19/07/2022 19-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/7/2022
TB THKM ngày 18/7/2022 18-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/7/2022
TB THKM ngày 17/7/2022 17-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17/7/2022
TB THKM ngày 16/7/2022 16-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/7/2022
TB THKM ngày 15/7/2022 15-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/7/2022
TB THKM ngày 14/7/2022 14-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14/7/2022
TB THKM ngày 09/7/2022 09-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/7/2022
TB THKM ngày 08/7/2022 08-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/7/2022
TB THKM ngày 07/7/2022 07-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/7/2022
TB THKM ngày 06/7/2022 06-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/7/2022
TB THKM ngày 05/7/2022 05-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/7/2022
TB THKM ngày 04/7/2022 04-07-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/7/2022
TB THKM ngày 30/6/2022 30-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/6/2022
TB THKM ngày 26/6/2022 26-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/6/2022
TB THKM ngày 23/6/2022 23-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/6/2022
TB THKM ngày 17/6/2022 17-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17/6/2022
TB THKM ngày 16/6/2022 16-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/6/2022
TB THKM ngày 15/6/2022 15-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/6/2022
TB THKM ngày 14/6/2022 14-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14/6/2022
TB THKM ngày 13/6/2022 13-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/6/2022
TB THKM ngày 12/6/2022 12-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/6/2022
TB THKM ngày 11/6/2022 11-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/6/2022
TB THKM ngày 10/6/2022 10-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/6/2022
TB THKM ngày 09/6/2022 09-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/6/2022
TB THKM ngày 08/6/2022 08-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/6/2022
TB THKM ngày 07/6/2022 07-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/6/2022
TB THKM ngày 06/6/2022 06-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/6/2022
TB THKM ngày 05/6/2022 05-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/6/2022
TB THKM ngày 04/6/2022 04-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/6/2022
TB THKM ngày 03/6/2022 03-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/6/2022
TB THKM ngày 02/6/2022 02-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/6/2022
TB THKM ngày 01/6/2022 01-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/6/2022
TB THKM ngày 30/5/2022 30-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/5/2022
TB THKM ngày 26/5/2022 26-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/5/2022
TB THKM ngày 24/5/2022 24-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24/5/2022
TB THKM ngày 23/5/2022 23-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/5/2022
TB THKM ngày 23/5/2022 23-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/5/2022
TB THKM ngày 21/5/2022 21-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21/5/2022
TB THKM ngày 20/5/2022 20-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/5/2022
TB THKM ngày 20/5/2022 19-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/5/2022
TB THKM ngày 18/5/2022 18-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/5/2022
TB THKM ngày 16/5/2022 16-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/5/2022
TB THKM ngày 15/5/2022 15-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/5/2022
TB THKM ngày 14/5/2022 14-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14/5/2022
TB THKM ngày 13/5/2022 13-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/5/2022
TB THKM ngày 12/5/2022 12-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/5/2022
TB THKM ngày 11/5/2022 11-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/5/2022
TB THKM ngày 10/5/2022 10-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/5/2022
TB THKM ngày 09/5/2022 09-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/5/2022
TB THKM ngày 08/5/2022 08-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/5/2022
TB THKM ngày 07/5/2022 07-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/5/2022
TB THKM ngày 06/5/2022 06-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/6/2022
TB THKM ngày 05/5/2022 05-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/5/2022
TB THKM ngày 04/5/2022 04-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/5/2022
TB THKM ngày 03/5/2022 03-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/5/2022
TB THKM ngày 02/5/2022 02-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/5/2022
TB THKM ngày 01/5/2022 01-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/5/2022
TB THKM ngày 30/4/2022 30-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/4/2022
TB THKM ngày 29/4/2022 29-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 29/4/2022