Skip to main content

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! - Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
TB THKM ngày 05/12/2023 05-12-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/12/2023
TB THKM ngày 02/12/2023 02-12-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/12/2023
TB THKM ngày 01/12/2023 01-12-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/12/2023
TB THKM ngày 27/11/2023 27-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/11/2023
TB THKM ngày 25/11/2023 25-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25/11/2023
TB THKM ngày 23/11/2023 23-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/11/2023
TB THKM ngày 22/11/2023 22-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22/11/2023
TB THKM ngày 21/11/2023 21-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21/11/2023
TB THKM ngày 20/11/2023 20-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/11/2023
TB THKM ngày 15/11/2023 15-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/11/2023
TB THKM ngày 13/11/2023 13-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/11/2023
TB THKM ngày 11/11/2023 11-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/11/2023
TB THKM ngày 10/11/2023 10-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/11/2023
TB THKM ngày 09/11/2023 09-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/11/2023
TB THKM ngày 08/11/2023 08-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/11/2023
TB THKM ngày 06/11/2023 06-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/11/2023
TB THKM ngày 03/11/2023 03-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/11/2023
TB THKM ngày 01/11/2023 01-11-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/11/2023
TB THKM ngày 31/10/2023 31-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 31/10/2023
TB THKM ngày 27/10/2023 27-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/10/2023
TB THKM ngày 20/10/2023 20-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/10/2023)
TB THKM ngày 19/10/2023 19-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/10/2023)
TB THKM ngày 18/10/2023 18-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/10/2023)
TB THKM ngày 16/10/2023 (bổ sung) 16-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/10/2023 (bổ sung)
TB THKM ngày 16/10/2023 16-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/10/2023
TB THKM ngày 12/10/2023 12-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/10/2023
TB THKM ngày 10/10/2023 10-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/10/2023
TB THKM ngày 09/10/2023 09-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/10/2023
TB THKM ngày 06/10/2023 06-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/10/2023
TB THKM ngày 05/10/2023 05-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/10/2023
TB THKM ngày 04/10/2023 04-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/10/2023
TB THKM ngày 03/10/2023 03-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/10/2023
TB THKM ngày 02/10/2023 02-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/10/2023
TB THKM ngày 01/10/2023 01-10-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/10/2023
TB THKM ngày 28/9/2023 28-09-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28/9/2023
TB THKM ngày 26/9/2023 26-09-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/9/2023
TB THKM ngày 23/9/2023 23-09-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/9/2023
TB THKM ngày 05/9/2023 05-09-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/9/2023
TB THKM ngày 01/9/2023 01-09-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/9/2023
TB THKM ngày 02/8/2023 02-08-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/8/2023
TB THKM ngày 01/8/2023 01-08-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/8/2023
TB THKM ngày 12/7/2023 12-07-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/7/2023
TB THKM ngày 08/7/2023 08-07-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/7/2023
TB THKM ngày 07/7/2023 07-07-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/7/2023
TB THKM ngày 06/7/2023 06-07-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/7/2023
TB THKM ngày 05/7/2023 05-07-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/7/2023
TB THKM ngày 04/7/2023 04-07-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/7/2023
TB THKM ngày 03/7/2023 03-07-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/7/2023
TB THKM ngày 01/7/2023 01-07-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/7/2023
TB THKM ngày 20/6/2023 20-06-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/6/2023
TB THKM ngày 19/6/2023 19-06-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/6/2023
TB THKM ngày 12/6/2023 12-06-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/6/2023
TB THKM ngày 05/6/2023 05-06-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/6/2023
TB THKM ngày 02/6/2023 02-06-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/6/2023
TB THKM ngày 01/6/2023 01-06-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/6/2023
TB THKM ngày 31/5/2023 31-05-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 31/5/2023
TB THKM ngày 10/5/2023 10-05-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/5/2023
TB THKM ngày 08/5/2023 08-05-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/5/2023
TB THKM ngày 05/5/2023 05-05-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/5/2023
TB THKM ngày 04/5/2023 04-05-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/5/2023
TB THKM ngày 10/4/2023 10-04-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/4/2023
TB THKM ngày 07/4/2023 07-04-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/4/2023
TB THKM ngày 06/4/2023 06-04-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/4/2023
TB THKM ngày 05/4/2023 05-04-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/4/2023
TB THKM ngày 04/4/2023 04-04-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/4/2023
TB THKM ngày 03/4/2023 03-04-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/4/2023
TB THKM ngày 24/3/2023 24-03-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24/3/2023
TB THKM ngày 23/3/2023 23-03-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/3/2023
TB THKM ngày 20/3/2023 20-03-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/3/2023
TB THKM ngày 15/3/2023 15-03-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/3/2023
TB THKM ngày 10/3/2023 10-03-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/3/2023
TB THKM ngày 09/3/2023 09-03-2023 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/3/2023
TB THKM ngày 06/12/2022 06-12-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/12/2022
TB THKM ngày 05/12/2022 05-12-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/12/2022
TB THKM ngày 01/12/2022 01-12-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/12/2022
TB THKM ngày 30/11/2022 30-11-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/11/2022
TB THKM ngày 20/10/2022 20-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/10/2022
TB THKM ngày 19/10/2022 19-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/10/2022
TB THKM ngày 18/10/2022 18-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/10/2022
TB THKM ngày 16/10/2022 16-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/10/20221
TB THKM ngày 15/10/2022 15-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/10/2022
TB THKM ngày 10/10/2022 10-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/10/2022
TB THKM ngày 09/10/2022 09-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/10/2022
TB THKM ngày 08/10/2022 08-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/10/2022
TB THKM ngày 07/10/2022 07-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/10/2022
TB THKM ngày 04/10/2022 04-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/10/2022
TB THKM ngày 03/10/2022 03-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/10/2022
TB THKM ngày 01/10/2022 01-10-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/10/2022
TB THKM ngày 30/9/2022 30-09-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/9/2022
TB THKM ngày 23/9/2022 23-09-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/9/2022
TB THKM ngày 16/9/2022 16-09-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/9/2022
TB THKM ngày 15/9/2022 15-09-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/9/2022
DS các DN TBTHKM 01-09-2022 Danh sách các Doanh nghiệp thông báo thực hiện khuyến mại
TB THKM ngày 23/8/2022 23-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/8/2022
TB THKM ngày 22/8/2022 22-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22/8/2022
TB THKM ngày 20/8/2022 20-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/8/2022
TB THKM ngày 19/8/2022 19-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/8/2022
TB THKM ngày 18/8/2022 18-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/8/2022
TB THKM ngày 17/8/2022 17-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17/8/2022
TB THKM ngày 16/8/2022 16-08-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/7/2022