Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
TB THKM ngày 31/7-02/8/2021 31-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 31/7 đến 02/8/2021
TB THKM ngày 30/7/2021 30-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/7/2021
TB THKM ngày 28/7/2021 28-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28/8/2021
TB THKM ngày 27/7/2021 27-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/7/2021
TB THKM ngày 24-25-26/7/2021 24-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24-25-26/7/2021
TB THKM ngày 23/7/2021 23-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/7/2021
TB THKM ngày 22/7/2021 22-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22/7/2021
TB THKM ngày 21/7/2021 21-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21/7/2021
TB THKM ngày 20/7/2021 20-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/7/2021
TB THKM ngày 17-18-19/7/2021 17-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17-18-19/7/2021
TB THKM ngày 14/7/2021 14-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/5/2021
TB THKM ngày 13/7/2021 13-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/7/2021
TB THKM ngày 10-11-12/7/2021 10-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10-11-12/7/2021/5/2021
TB THKM ngày 09/7/2021 09-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/7/2021
TB THKM ngày 08/7/2021 08-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/7/2021
TB THKM ngày 07/7/2021 07-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/7/2021
TB THKM ngày 06/7/2021 06-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/7/2021
TB THKM ngày 03-04-05/7/2021 03-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03-04-05/7/2021
TB THKM ngày 01/7/2021 02-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/7/2021
TB THKM ngày 01/7/2021 01-07-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/7/2021
TB THKM ngày 29/6/2021 29-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 29/6/2021
TB THKM ngày 26-27-28/6/2021 26-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26-27-28/6/2021
TB THKM ngày 25/6/2021 25-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25/6/2021
TB THKM ngày 24/6/2021 24-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24/6/2021
TB THKM ngày 23/6/2021 23-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/6/2021
TB THKM ngày 22/6/2021 22-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22/6/2021
TB THKM ngày 19-20-21/6/2021 19-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19-20-21/6/2021
TB THKM ngày 18/6/2021 18-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/6/2021
TB THKM ngày 17/6/2021 17-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17/6/2021
TB THKM ngày 16/6/2021 16-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/6/2021
TB THKM ngày 15/6/2021 15-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/6/2021
TB THKM ngày 11/6/2021 11-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/6/2021
TB THKM ngày 10/6/2021 10-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/6/2021
TB THKM ngày 08/6/2021 08-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/6/2021
TB THKM ngày 05-06-07/6/2021 05-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05-06-07/6/2021
TB THKM ngày 04/6/2021 04-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/6/2021
TB THKM ngày 03/6/2021 03-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/6/2021
TB THKM ngày 02/6/2021 02-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/6/2021
TB THKM ngày 01/6/2021 01-06-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/6/2021
TB THKM ngày 29-30-31/5/2021 29-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 29-30-31/5/2021
TB THKM ngày 28/5/2021 28-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28/5/2021
TB THKM ngày 27/5/2021 27-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/5/2021
TB THKM ngày 26/5/2021 26-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/5/2021
TB THKM ngày 22-23-24/5/2021 22-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22-23-24/5/2021
TB THKM ngày 21/5/2021 21-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21/5/2021
TB THKM ngày 20/5/2021 20-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/5/2021
TB THKM ngày 19/5/2021 19-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/5/2021
TB THKM ngày 18/5/2021 18-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/5/2021
TB THKM ngày 14/5/2021 14-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14/5/2021
TB THKM ngày 13/5/2021 13-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/5/2021
TB THKM ngày 12/5/2021 12-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/5/2021
TB THKM ngày 11/5/2021 11-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/5/2021
TB THKM ngày 08-09-10/5/2021 08-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08-09-10/5/2021
TB THKM ngày 07/5/2021 07-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/5/2021
TB THKM ngày 06/5/2021 06-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/5/2021
TB THKM ngày 05/5/2021 05-05-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/5/2021
TB THKM ngày 30/4-04/5/2021 30-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/4-04/5/2021
TB THKM ngày 27/4/2021 27-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/4/2021
TB THKM ngày 24-25-26/4/2021 24-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24-25-26/4/2021
TB THKM ngày 23/4/2021 23-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/4/2021
TB THKM ngày 21-22/4/2021 21-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21-22/4/2021
TB THKM ngày 20/4/2021 20-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/4/2021
TB THKM ngày 17-18-19/4/2021 17-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17-18-19/4/2021
TB THKM ngày 16/4/2021 16-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/4/2021
TB THKM ngày 15/4/2021 15-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/4/2021
TB THKM ngày 14/4/2021 14-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14/4/2021
TB THKM ngày 13/4/2021 13-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/4/2021
TB THKM ngày 10-11-12/4/2021 10-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10-11-12/4/2021
TB THKM ngày 09/4/2021 09-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/4/2021
TB THKM ngày 08/4/2021 08-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/4/2021
TB THKM ngày 03-04-05/4/2021 03-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03-04-05/4/2021
TB THKM ngày 02/4/2021 02-04-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/4/2021
TB THKM ngày 31/3/2021 31-03-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 31/3/2021
TB THKM ngày 30/3/2021 30-03-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/3/2021
TB THKM ngày 27-28-29/3/2021 27-03-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27-28-29/3/2021
TB THKM 23/3/2021 23-03-2021 Thông báo Thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 23/3/2021
TB THKM 20-21-22/3/2021 20-03-2021 Thông báo Thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 20-21-22/3/2021
TB THKM ngày 19/3/2021 19-03-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/3/2021
TB THKM ngày 21/3/2021 18-03-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/3/2021
TB THKM ngày 16/3/2021 16-03-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/3/2021
TB THKM ngày 13-14-15/3/2021 13-03-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13-14-15/3/2021
TB THKM ngày 12/3/2021 12-03-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/3/2021
TB THKM ngày 11/3/2021 11-03-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/3/2021
TB THKM ngày 10/3/2021 10-03-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/3/2020
TB THKM ngày 05/3/2021 05-03-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/7/2020
TB THKM ngày 04/3/2021 04-03-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/3/2021
TB THKM ngày 03/3/2021 03-03-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/3/2021
TB THKM ngày 02/3/2021 02-03-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/3/2021
TB THKM ngày 27/02-01/3/2021 27-02-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/02/2021 đên 01/3/2021
TB THKM ngày 26/02/2021 26-02-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/02/2021
TB THKM ngày 25/02/2021 25-02-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25/02/2021
TB THKM ngày 23/02/2021 23-02-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/02/2021
TB THKM ngày 20,21,22/02/2021 20-02-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20-21-22/02/2021
TB THKM ngày 19/02/2021 19-02-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/02/2021
TB THKM ngày 09/02/2021 09-02-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/02/2021
TB THKM ngày 06-07-08/02/2021 06-02-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06-07-08/02/2021
TB THKM ngày 05/02/2021 05-02-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/02/2021
TB THKM ngày 04/02/2021 04-02-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/02/2021
TB THKM ngày 03/02/2021 03-02-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/02/2021
TB THKM ngày 02/02/2021 02-02-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/02/2021