Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
TB THKM ngày 26/6/2022 26-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/6/2022
TB THKM ngày 23/6/2022 23-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/6/2022
TB THKM ngày 17/6/2022 17-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17/6/2022
TB THKM ngày 16/6/2022 16-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/6/2022
TB THKM ngày 15/6/2022 15-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/6/2022
TB THKM ngày 14/6/2022 14-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14/6/2022
TB THKM ngày 13/6/2022 13-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/6/2022
TB THKM ngày 12/6/2022 12-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/6/2022
TB THKM ngày 11/6/2022 11-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/6/2022
TB THKM ngày 10/6/2022 10-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/6/2022
TB THKM ngày 09/6/2022 09-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/6/2022
TB THKM ngày 08/6/2022 08-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/6/2022
TB THKM ngày 07/6/2022 07-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/6/2022
TB THKM ngày 06/6/2022 06-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/6/2022
TB THKM ngày 05/6/2022 05-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/6/2022
TB THKM ngày 04/6/2022 04-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/6/2022
TB THKM ngày 03/6/2022 03-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/6/2022
TB THKM ngày 02/6/2022 02-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/6/2022
TB THKM ngày 01/6/2022 01-06-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/6/2022
TB THKM ngày 30/5/2022 30-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/5/2022
TB THKM ngày 26/5/2022 26-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/5/2022
TB THKM ngày 24/5/2022 24-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24/5/2022
TB THKM ngày 23/5/2022 23-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/5/2022
TB THKM ngày 21/5/2022 21-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21/5/2022
TB THKM ngày 20/5/2022 20-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/5/2022
TB THKM ngày 20/5/2022 19-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/5/2022
TB THKM ngày 18/5/2022 18-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/5/2022
TB THKM ngày 16/5/2022 16-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/5/2022
TB THKM ngày 15/5/2022 15-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/5/2022
TB THKM ngày 14/5/2022 14-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14/5/2022
TB THKM ngày 13/5/2022 13-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/5/2022
TB THKM ngày 12/5/2022 12-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/5/2022
TB THKM ngày 11/5/2022 11-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/5/2022
TB THKM ngày 10/5/2022 10-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/5/2022
TB THKM ngày 09/5/2022 09-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/5/2022
TB THKM ngày 08/5/2022 08-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/5/2022
TB THKM ngày 07/5/2022 07-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/5/2022
TB THKM ngày 06/5/2022 06-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/6/2022
TB THKM ngày 05/5/2022 05-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/5/2022
TB THKM ngày 04/5/2022 04-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/5/2022
TB THKM ngày 03/5/2022 03-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/5/2022
TB THKM ngày 02/5/2022 02-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/5/2022
TB THKM ngày 01/5/2022 01-05-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/5/2022
TB THKM ngày 30/4/2022 30-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/4/2022
TB THKM ngày 29/4/2022 29-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 29/4/2022
TB THKM ngày 28/4/2022 28-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28/4/2022
TB THKM ngày 27/4/2022 27-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/4/2022
TB THKM ngày 26/4/2022 26-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/4/2022
TB THKM ngày 25/4/2022 25-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25/4/2022
TB THKM ngày 23/4/2022 23-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/4/2022
TB THKM ngày 22/4/2022 22-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22/4/2022
TB THKM ngày 21/4/2022 21-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21/4/2022
TB THKM ngày 19/4/2022 19-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/4/2022
TB THKM ngày 18/4/2022 18-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/4/2022
TB THKM ngày 16/4/2022 16-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/4/2022
TB THKM ngày 15/4/2022 15-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/4/2022
TB THKM ngày 14/4/2022 14-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14/4/2022
TB THKM ngày 13/4/2022 13-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/4/2022
TB THKM ngày 11/4/2022 11-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/4/2022
TB THKM ngày 10/4/2022 10-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/4/2022
TB THKM ngày 08/4/2022 08-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/4/2022
TB THKM ngày 07/4/2022 07-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/4/2022
TB THKM ngày 06/4/2022 06-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/4/2022
TB THKM ngày 05/4/2022 05-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/4/2022
TB THKM ngày 04/4/2022 04-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/4/2022
TB THKM ngày 01/4/2022 01-04-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/04/2022
TB THKM ngày 29/3/2022 29-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 29/3/2022
TB THKM ngày 28/3/2022 28-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28/3/2022
TB THKM ngày 26/3/2022 26-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25/3/2022
TB THKM ngày 25/3/2022 25-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25/3/2022
TB THKM ngày 24/3/2022 24-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24/3/2022
TB THKM ngày 23/3/2022 23-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/3/2022
TB THKM ngày 22/3/2022 22-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22/3/2022
TB THKM ngày 20/3/2022 20-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/3/2022
TB THKM ngày 19/3/2022 19-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/3/2022
TB THKM ngày 18/3/2022 18-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/3/2022
TB THKM ngày 17/3/2022 17-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17/3/2022
TB THKM ngày 16/3/2022 16-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/3/2022
TB THKM ngày 15/3/2022 15-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/3/2022
TB THKM ngày 14/3/2022 14-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14/3/2022
TB THKM ngày 13/3/2022 13-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/3/2022
TB THKM ngày 12/3/2022 12-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/3/2022
TB THKM ngày 11/3/2022 11-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/3/2022
TB THKM ngày 10/3/2022 10-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/3/2022
TB THKM ngày 09/3/2022 09-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/3/2022
TB THKM ngày 08/3/2022 08-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/3/2022
TB THKM ngày 07/3/2022 07-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/3/2022
TB THKM ngày 06/3/2022 06-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/3/2022
TB THKM ngày 05/3/2022 05-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/3/2022
TB THKM ngày 04/3/2022 04-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/3/2022
TB THKM ngày 03/3/2022 03-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/3/2022
TB THKM ngày 02/3/2022 02-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/3/2022
TB THKM ngày 01/3/2022 01-03-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/3/2022
TB THKM ngày 28/02/2022 28-02-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28/02/2022
TB THKM ngày 26/02/2022 26-02-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/02/2022
TB THKM ngày 25/02/2022 25-02-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25/02/2022
TB THKM ngày 23/02/2022 23-02-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/02/2022
TB THKM ngày 22/02/2022 22-02-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22/02/2022
TB THKM ngày 21/02/2022 21-02-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21/02/2022
TB THKM ngày 20/02/2022 20-02-2022 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/02/2022