Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
TB THKM ngày 25/9/2020 25-09-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25/9/2020
TB THKM ngày 24/9/2020 24-09-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24/9/2020
TB THKM ngày 23/9/2020 23-09-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/9/2020
TB THKM ngày 22/9/2020 22-09-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22/9/2020
TB THKM ngày 19-20-21/9/2020 19-09-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19-20-21/9/2020
TB THKM ngày 18/9/2020 18-09-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/9/2020
TB THKM ngày 17/9/2020 17-09-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17/9/2020
TB THKM ngày 16/9/2020 16-09-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/9/2020
TB THKM ngày 15/9/2020 15-09-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/9/2020
TB THKM ngày 11-12-13-14/9/2020 11-09-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11-12-13-14/9/2020
TB THKM ngày 10/9/2020 10-09-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/9/2020
TB THKM ngày 09/9/2020 09-09-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/9/2020
TB THKM ngày 08/9/2020 08-09-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/9/2020
TB THKM ngày 02-03/9/2020 02-09-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02-03/9/2020
TB THKM ngày 28-29-30-31/8/2020 28-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28-29-30-31/8/2020
TB THKM ngày 27/8/2020 27-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/8/2020
TB THKM ngày 26/8/2020 26-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/8/2020
TB THKM ngày 25/8/2020 25-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25/8/2020
TB THKM ngày 22-23-24/8/2020 22-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22-23-24/8/2020
TB THKM ngày 21/8/2020 21-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21/8/2020
TB THKM ngày 20/8/2020 20-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/8/2020
TB THKM ngày 19/8/2020 19-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/8/2020
TB THKM ngày 18/8/2020 18-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/8/2020
TB THKM ngày 15-16-17/8/2020 15-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15-16-17/8/2020
TB THKM ngày 14/8/2020 14-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14/8/2020
TB THKM ngày 13/8/2020 13-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/8/2020
TB THKM ngày 12/8/2020 12-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/8/2020
TB THKM ngày 11/8/2020 11-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/8/2020
TB THKM ngày 08-09-10/8/2020 08-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08-09-10/8/2020
TB THKM ngày 07/8/2020 07-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/8/2020
TB THKM ngày 06/8/2020 06-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/8/2020
TB THKM ngày 05/8/2020 05-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/8/2020
TB THKM ngày 04/8/2020 04-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/8/2020
TB THKM ngày 01-02-03/8/2020 01-08-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01-02-03/8/2020
TB THKM ngày 31/7/2020 31-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 31/7/2020
TB THKM ngày 31/7/2020 31-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 31/7/2020
TB THKM ngày 30/7/2020 30-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/7/2020
TB THKM ngày 28/7/2020 28-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28/7/2020
TB THKM ngày 25-26-27/7/2020 25-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25-26-27/7/2020
Số 853/SCT-QLTM 24-07-2020 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình Tự hào Hàng Việt Nam năm 2020
TB THKM ngày 24/7/2020 24-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24/7/2020
TB THKM ngày 23/7/2020 23-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/7/2020
TB THKM ngày 22/7/2020 22-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22/7/2020
TB THKM ngày 21/7/2020 21-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21/7/2020
TB THKM ngày 18-19-20/7/2020 18-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18-19-20/7/2020
TB THKM ngày 17/7/2020 17-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17/7/2020
TB THKM ngày 16/7/2020 16-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/7/2020
TB THKM ngày 15/7/2020 15-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/7/2020
TB THKM ngày 14/7/2020 14-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14/7/2020
TB THKM ngày 11-12-13/7/2020 11-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11-12-13/7/2020
TB THKM ngày 10/7/2020 10-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/7/2020
TB THKM ngày 09/7/2020 09-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/7/2020
TB THKM ngày 08/7/2020 08-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/7/2020
TB THKM ngày 07/7/2020 07-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/7/2020
TB THKM ngày 03/7/2020 03-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/7/2020
TB THKM ngày 02/7/2020 02-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 02/7/2020
TB THKM ngày 01/7/2020 01-07-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01/7/2020
TB THKM ngày 27-28-29/6/2020 27-06-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27-28-29/6/2020/2020
TB THKM ngày 26/6/2020 26-06-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/6/2020
TB THKM ngày 25/6/2020 25-06-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25/6/2020
TB THKM ngày 24/6/2020 24-06-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24/6/2020
TB THKM ngày 23/6/2020 23-06-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23/6/2020
TB THKM ngày 19/6/2020 19-06-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/6/2020
TB THKM ngày 18/6/2020 18-06-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/6/2020
TB THKM ngày 17/6/2020 17-06-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17//2020
TB BS CTKM từ ngày 11 đến ngày 15/6/2020 11-06-2020 Thông báo Bổ sung thực hiện khuyến mại từ ngày 11 đến ngày 15/6/2020
TB THKM từ ngày 09 đến 15/6/2020 09-06-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09 đến 15/6/2020
TB THKM ngày 05-08/6/2020 05-06-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05-08/6/2020
TB THKM tu 25-5 den 04-6-2020 04-06-2020 DS các DN bổ sung TB-THKM từ 25-5 đến 04-6-2020
TB THKM từ ngày 14-22/5/2020 14-05-2020 Thông báo Thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 14 đến 22/5/2020
TB THKM ngày 13/5/2020 13-05-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/5/2020
TB THKM ngày 12/5/2020 12-05-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/5/2020
TB THKM ngày 09-11/5/2020 09-05-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09-11/5/2020
TB THKM ngày 08/5/2020 08-05-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/5/2020
TB THKM ngày 07/5/2020 07-05-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/5/2020
TB THKM ngày 06/5/2020 06-05-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/5/2020
TB THKM ngày 05/5/2020 05-05-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/5/2020
TB THKM ngày 30/4-04/5/2020 30-04-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/4-04/5/2020
TB THKM ngày 29/4/2020 29-04-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 29/4/2020
TB THKM ngày 28/4/2020 28-04-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28/4/2020
TB THKM ngày 25-26-27/4/2020 25-04-2020 Thông báo Bổ sung thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25-26-27/4/2020
TB THKM ngày 24/4/2020 24-04-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24/4/2020
TB THKM ngày 22/4/2020 22-04-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22/4/2020
TB THKM ngày 03-21/04/2020 21-04-2020 Danh sách bổ sung TB THKM từ ngày 03-21/4/2020
TB THKM ngày 01/4/2020 01-04-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại bắt đầu từ 01/4/2020
TB THKM ngày 02-30/4/2020 01-04-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại bắt đầu từ 02/4/2020 đến 30/4/2020
TB THKM ngay 31/3/2020 31-03-2020 Thông báo thưc hiện khuyến mại từ ngày 31/3/2020
TB THKM ngày 28-29-30/3/2020 28-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28-29-30/3/2020
TB THKM ngày 27/3/2020 27-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/3/2020
TB THKM ngày 27/3/2020 27-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/3/2020
TB THKM ngày 26/3/2020 26-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/3/2020
TB THKM ngày 25/3/2020 25-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25/3/2020
TB THKM ngày 24/3/2020 24-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24/3/2020
TB THKM ngày 21-22-23/3/2020 21-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21-22-23/3/2020
TB THKM ngày 20/3/2020 20-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/3/2020
TB THKM ngày 19/3/2020 19-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/3/2020
TB THKM ngày 18/3/2020 18-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/3/2020
TB THKM ngày 17/3/2020 17-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17/03/2020
TB THKM ngày 14-15-16/3/2020 14-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14-15-16/3/2020
TB THKM ngày 12/3/2020 12-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/3/2020