Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 724/QĐ-UBND 21-04-2022 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉn
Số 456/QĐ-UBND 03-02-2021 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoá chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
Số 2361/QĐ-UBND 14-11-2020 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp h
Số 201/QĐ-UBND 31-01-2019 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 2560/QĐ-UBND 17-12-2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 1611/QĐ-UBND 21-08-2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí; Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1102/QDD-UBND 14-06-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuốc lá và an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
971/QĐ-UBND 29-05-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
772/QĐ-UBND 24-04-2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 107/QĐ-UBND 17-01-2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
2526/QĐ-UBND 26-12-2017 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện biên giới tỉnh Lạng Sơn
1735/QĐ-UBND 18-09-2017 Quyết định công bố thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực Khuyến công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
1618/QĐ-UBND 31-08-2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
820/QĐ-UBND 06-05-2017 Quyết định Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
821/QDD-UBND 06-05-2017 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
803/QĐ-UBND 03-05-2017 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2048/QĐ-UBND 12-12-2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
813/QĐ-UBND 23-05-2016 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và lĩnh vực Thép nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 792/QĐ-UBND 18-05-2016 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
607/QĐ-UBND 22-04-2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 606/QĐ-UBND 22-04-2016 Quyết định Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
608/QĐ-UBND 22-04-2016 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, trị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1927/QĐ-UBND 23-10-2015 Quyết định công bố TTHC đặc thù mới ban hành trong lĩnh vực Công thương