Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số liệu XNK ngày 20/6/2022 (20h) 20-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 20/6/2022)
Số liệu XNK ngày 16/6/2022 (20h) 16-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 16/6/2022)
Số liệu XNK ngày 15/6/2022 (20h) 15-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 15/6/2022)
Số liệu XNK ngày 14/6/2022 (20h) 14-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 14/6/2022)
Số liệu XNK ngày 13/6/2022 (20h) 13-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 13/6/2022)
Số liệu XNK ngày 11/6/2022 (20h) 11-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 11/6/2022)
Số liệu XNK ngày 10/6/2022 (20h) 10-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 10/6/2022)
Số liệu XNK ngày 09/6/2022 (20h) 09-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 09/6/2022)
Số liệu XNK ngày 08/6/2022 (20h) 08-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 08/6/2022)
Số liệu XNK ngày 07/6/2022 (20h) 07-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 07/6/2022)
47/TB-SCT 07-06-2022 Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
Số liệu XNK ngày 06/6/2022 (20h) 06-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 06/6/2022)
Số liệu XNK ngày 05/6/2022 (20h) 05-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 05/6/2022)
Số liệu XNK ngày 04/6/2022 (20h) 04-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 04/6/2022)
Số liệu XNK ngày 03/6/2022 (20h) 03-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 03/6/2022)
Số liệu XNK ngày 02/6/2022 (20h) 02-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 02/6/2022)
Số liệu XNK ngày 01/6/2022 (20h) 01-06-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 01/6/2022)
Số liệu XNK ngày 29/5/2022 (20h) 29-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 29/5/2022)
Số liệu XNK ngày 27/5/2022 (20h) 27-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 28/5/2022)
Số liệu XNK ngày 26/5/2022 (20h) 25-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 26/5/2022)
Số liệu XNK ngày 24/5/2022 (20h) 24-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 24/5/2022)
Số liệu XNK ngày 23/5/2022 (20h) 23-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 23/5/2022)
Số liệu XNK ngày 22/5/2022 (20h) 22-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 22/5/2022)
Số liệu XNK ngày 21/5/2022 (20h) 21-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 21/5/2022)
Số liệu XNK ngày 20/5/2022 (20h) 20-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 20/5/2022)
Số liệu XNK ngày 18/5/2022 (20h) 18-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 18/5/2022)
Số liệu XNK ngày 16/5/2022 (20h) 16-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 16/5/2022)
Số liệu XNK ngày 15/5/2022 (20h) 15-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 15/5/2022)
Số liệu XNK ngày 14/5/2022 (20h) 14-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 14/5/2022)
Số liệu XNK ngày 13/5/2022 (20h) 13-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 13/5/2022)
Số liệu XNK ngày 12/5/2022 (20h) 12-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 12/5/2022)
Số liệu XNK ngày 11/5/2022 (20h) 11-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 11/5/2022)
Số liệu XNK ngày 08/5/2022 (20h) 09-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 09/5/2022)
Số liệu XNK ngày 08/5/2022 (20h) 08-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 08/5/2022)
Số liệu XNK ngày 07/5/2022 (20h) 07-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 07/5/2022)
Số liệu XNK ngày 06/5/2022 (20h) 06-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 05/5/2022)
Số liệu XNK ngày 05/5/2022 (20h) 05-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 05/5/2022)
Số liệu XNK ngày 04/5/2022 (20h) 04-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 04/5/2022)
Số liệu XNK ngày 03/5/2022 (20h) 03-05-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 03/5/2022)
Số liệu XNK ngày 27/4/2022 (20h) 27-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 27/4/2022)
Số liệu XNK ngày 26/4/2022 (20h) 26-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 26/4/2022)
Số liệu XNK ngày 25/4/2022 (20h) 25-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 25/4/2022)
Số liệu XNK ngày 24/4/2022 (20h) 24-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 24/4/2022)
Số liệu XNK ngày 23/4/2022 (20h) 23-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 23/4/2022)
Số liệu XNK ngày 22/4/2022 (20h) 22-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 22/4/2022)
Số liệu XNK ngày 21/4/2022 (20h) 21-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 21/4/2022)
Số liệu XNK ngày 20/4/2022 (20h) 20-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 20/4/2022)
Số liệu XNK ngày 19/4/2022 (20h) 19-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 19/4/2022)
Số liệu XNK ngày 18/4/2022 (20h) 18-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 18/4/2022)
Số liệu XNK ngày 17/4/2022 (20h) 17-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 17/4/2022)
Số liệu XNK ngày 16/4/2022 (20h) 16-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 16/4/2022)
Số liệu XNK ngày 15/4/2022 (20h) 15-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 15/4/2022)
Số liệu XNK ngày 14/4/2022 (20h) 14-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 14/4/2022)
Số liệu XNK ngày 13/4/2022 (20h) 13-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 13/4/2022)
Số liệu XNK ngày 12/4/2022 (20h) 12-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 12/4/2022)
Số 29/TB-SCT 11-04-2022 Thông báo kết luận của Sở Công Thương tại buổi làm việc kiểm tra thực tế tại Dự án Thủy điện Tràng Định 2 năm 2022
Số 28/TB-SCT 11-04-2022 Thông báo kết luận của Sở Công Thương tại buổi làm việc kiểm tra thực tế tại Dự án Thủy điện Bản Nhùng 2022
Số liệu XNK ngày 11/4/2022 (20h) 11-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 11/4/2022)
Số liệu XNK ngày 10/4/2022 (20h) 10-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 10/4/2022)
Số liệu XNK ngày 09/4/2022 (20h) 09-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 09/4/2022)
Số 27/TB-SCT 08-04-2022 Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)
Số liệu XNK ngày 08/4/2022 (20h) 08-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 08/4/2022)
Số liệu XNK ngày 07/4/2022 (20h) 07-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 07/4/2022)
Số liệu XNK ngày 06/4/2022 (20h) 06-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 06/4/2022)
Số liệu XNK ngày 05/4/2022 (20h) 05-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 05/4/2022)
Số liệu XNK ngày 04/4/2022 (20h) 04-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 04/4/2022)
Số liệu XNK ngày 03/4/2022 (20h) 03-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 03/4/2022)
Số liệu XNK ngày 02/4/2022 (20h) 02-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 02/4/2022)
Số liệu XNK ngày 01/4/2022 (20h) 01-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 01/4/2022)
Số liệu XNK ngày 31/3/2022 (20h) 31-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 31/3/2022)
Số 26/TB-SCT 31-03-2022 Thông báo kết luận của Sở Công Thương tại buổi làm việc kiểm tra thực tế tại Dự án Thủy điện Bản Lải 2022
Số liệu XNK ngày 30/3/2022 (20h) 30-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 30/3/2022)
Số liệu XNK ngày 29/3/2022 (20h) 29-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 29/3/2022)
Số liệu XNK ngày 28/3/2022 (20h) 28-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 28/3/2022)
Số liệu XNK ngày 27/3/2022 (20h) 27-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 27/3/2022)
Số liệu XNK ngày 26/3/2022 (20h) 26-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 26/3/2022)
Số liệu XNK ngày 25/3/2022 (20h) 25-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 25/3/2022)
Số liệu XNK ngày 24/3/2022 (20h) 24-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 24/3/2022)
Số 25/TB-SCT 24-03-2022 Thông báo Về việc chưa xem xét đề nghị nghiên cứu dự án và tài trợ lập quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng CCNTân Thành 1, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số 24/TB-SCT 23-03-2022 Thay đổi thời gian tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ kế tiếp 2025-2030 (2026-2031) và nhiệm kỳ hiện tại 2020-2025 (2021-2026)
Số liệu XNK ngày 22/3/2022 (20h) 22-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 22/3/2022)
Số 22/TB-SCT 22-03-2022 Thông báo Kêt luận giao ban công tác tháng 3, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2022
Số 23/TB-SCT 22-03-2022 Thông báo Dừng thẩm định Hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Na Dương 3, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 21/TB-SCT 22-03-2022 Thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuân 12
Số 20/TB-SCT 22-03-2022 Thông báo Về việc chưa xem xét đề nghị đầu tư dự án CCN Hoà Sơn 3 và đề nghị lập báo cáo bổ sung Quy hoạch dự án Nhà máy điện sinh khối tại CCN Hoà Sơn 3
Số liệu XNK ngày 20/3/2022 (20h) 20-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 20/3/2022)
Số liệu XNK ngày 19/3/2022 (20h) 19-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 19/3/2022)
Số liệu XNK ngày 18/3/2022 (20h) 18-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 18/3/2022)
Số 18/TB-SCT 17-03-2022 Thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 11
Số liệu XNK ngày 17/3/2022 (20h) 17-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 17/3/2022)
Số 19/TB-SCT 17-03-2022 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với công chức, người lao động của văn phòng Sở
Số 17/TB-SCT 17-03-2022 kết luận giao ban công tác quý I, nhiệm vụ trọngtaam công tác quý II năm 2022
Số liệu XNK ngày 16/3/2022 (20h) 16-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 16/3/2022)
Số liệu XNK ngày 15/3/2022 (20h) 15-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 15/3/2022)
Số liệu XNK ngày 14/3/2022 (20h) 14-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 14/3/2022)
Số liệu XNK ngày 13/3/2022 (20h) 13-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 13/3/2022)
Số liệu XNK ngày 12/3/2022 (20h) 12-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 12/3/2022)
Số liệu XNK ngày 11/3/2022 (20h) 11-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 11/3/2022)
Số 16/TB-SCT 10-03-2022 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Lạng Sơn
Số liệu XNK ngày 10/3/2022 (20h) 10-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 10/3/2022)