Skip to main content

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! - Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số liệu XNK ngày 28/9/2023 (20h) 28-10-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 28/9/2023)
Số liệu XNK ngày 27/9/2023 (20h) 27-10-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 27/9/2023)
Số liệu XNK ngày 26/9/2023 (20h) 26-10-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 26/9/2023)
Số liệu XNK ngày 25/9/2023 (20h) 25-10-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 25/9/2023)
Số liệu XNK ngày 24/9/2023 (20h) 24-10-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 24/9/2023)
Số liệu XNK ngày 23/9/2023 (20h) 23-10-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 23/9/2023)
Số liệu XNK ngày 22/9/2023 (20h) 22-10-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 22/9/2023)
Số liệu XNK ngày 21/9/2023 (20h) 21-10-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 21/9/2023)
Số liệu XNK ngày 20/9/2023 (20h) 20-09-2023 Tình hình XNK hàng hoá qua các cửa khẩu (ngày 20/9/2023)
Số liệu XNK ngày 19/9/2023 (20h) 19-09-2023 Tình hình XNK hàng hoá qua các cửa khẩu (ngày 19/9/2023)
Số liệu XNK ngày 18/9/2023 (20h) 18-09-2023 Tình hình XNK hàng hoá qua các cửa khẩu (ngày 18/9/2023)
Số liệu XNK ngày 17/9/2023 (20h) 17-09-2023 Tình hình XNK hàng hoá qua các cửa khẩu (ngày 17/9/2023)
Số liệu XNK ngày 16/9/2023 (20h) 16-09-2023 Tình hình XNK hàng hoá qua các cửa khẩu (ngày 16/9/2023)
Số liệu XNK ngày 15/9/2023 (20h) 15-09-2023 Tình hình XNK hàng hoá qua các cửa khẩu (ngày 15/9/2023)
Số liệu XNK ngày 14/9/2023 (20h) 14-09-2023 Tình hình XNK hàng hoá qua các cửa khẩu (ngày 14/9/2023)
Số liệu XNK ngày 13/9/2023 (20h) 13-09-2023 Tình hình XNK hàng hoá qua các cửa khẩu (ngày 13/9/2023)
Số liệu XNK ngày 12/9/2023 (20h) 12-09-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 12/9/2023)
Số liệu XNK ngày 11/9/2023 (20h) 11-09-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 11/9/2023)
Số liệu XNK ngày 10/9/2023 (20h) 10-09-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 10/9/2023)
Số liệu XNK ngày 09/9/2023 (20h) 09-09-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 09/9/2023)
Số liệu XNK ngày 08/9/2023 (20h) 08-09-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 08/9/2023)
Số liệu XNK ngày 07/9/2023 (20h) 07-09-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 07/9/2023)
Số liệu XNK ngày 06/9/2023 (20h) 06-09-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 06/9/2023)
Số liệu XNK ngày 05/9/2023 (20h) 05-09-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 05/9/2023)
Số liệu XNK ngày 04/9/2023 (20h) 04-09-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 04/9/2023)
Số liệu XNK ngày 03/9/2023 (20h) 03-09-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 03/9/2023)
Số liệu XNK ngày 02/9/2023 (20h) 02-09-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 02/9/2023)
Số liệu XNK ngày 01/9/2023 (20h) 01-09-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 01/9/2023)
Số liệu XNK ngày 31/8/2023 (20h) 31-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 31/8/2023)
Số liệu XNK ngày 30/8/2023 (20h) 30-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 30/8/2023)
Số liệu XNK ngày 29/8/2023 (20h) 29-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 29/8/2023)
Số liệu XNK ngày 28/8/2023 (20h) 28-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 28/8/2023)
Số liệu XNK ngày 27/8/2023 (20h) 27-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 27/8/2023)
Số liệu XNK ngày 26/8/2023 (20h) 26-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 26/8/2023)
Số liệu XNK ngày 25/8/2023 (20h) 25-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 25/8/2023)
Số liệu XNK ngày 24/8/2023 (20h) 24-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 24/8/2023)
Số liệu XNK ngày 23/8/2023 (20h) 23-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 23/8/2023)
Số liệu XNK ngày 22/8/2023 (20h) 22-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 22/8/2023)
Số liệu XNK ngày 21/8/2023 (20h) 21-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 21/8/2023)
Số liệu XNK ngày 20/8/2023 (20h) 20-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 20/8/2023)
Số liệu XNK ngày 19/8/2023 (20h) 19-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 19/8/2023)
Số liệu XNK ngày 18/8/2023 (20h) 18-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 18/8/2023)
Số liệu XNK ngày 17/8/2023 (20h) 17-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 17/8/2023)
Số liệu XNK ngày 16/8/2023 (20h) 16-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 16/8/2023)
Số liệu XNK ngày 15/8/2023 (20h) 15-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 15/8/2023)
Số liệu XNK ngày 14/8/2023 (20h) 14-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 14/8/2023)
Số liệu XNK ngày 13/8/2023 (20h) 13-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 13/8/2023)
Số liệu XNK ngày 12/8/2023 (20h) 12-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 12/8/2023)
Số liệu XNK ngày 11/8/2023 (20h) 11-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 11/8/2023)
Số liệu XNK ngày 10/8/2023 (20h) 10-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 10/8/2023)
Số liệu XNK ngày 09/8/2023 (20h) 09-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 09/8/2023)
Số liệu XNK ngày 08/8/2023 (20h) 08-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 08/8/2023)
Số liệu XNK ngày 07/8/2023 (20h) 07-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 07/8/2023)
Số liệu XNK ngày 06/8/2023 (20h) 06-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 06/8/2023)
Số liệu XNK ngày 05/8/2023 (20h) 05-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 05/8/2023)
Số liệu XNK ngày 04/8/2023 (20h) 04-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 04/8/2023)
Số liệu XNK ngày 03/8/2023 (20h) 03-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 03/8/2023)
Số liệu XNK ngày 02/8/2023 (20h) 02-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 02/8/2023)
Số liệu XNK ngày 01/8/2023 (20h) 01-08-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 01/8/2023)
Số liệu XNK ngày 31/7/2023 (20h) 31-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 31/7/2023)
Số liệu XNK ngày 30/7/2023 (20h) 30-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 30/7/2023)
Số liệu XNK ngày 29/7/2023 (20h) 29-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 29/7/2023)
Số liệu XNK ngày 28/7/2023 (20h) 28-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 28/7/2023)
Số liệu XNK ngày 27/7/2023 (20h) 27-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 27/7/2023)
Số liệu XNK ngày 25/7/2023 (20h) 25-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 25/7/2023)
Số liệu XNK ngày 24/7/2023 (20h) 24-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 24/7/2023)
Số liệu XNK ngày 23/7/2023 (20h) 23-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 23/7/2023)
Số liệu XNK ngày 22/7/2023 (20h) 22-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 22/7/2023)
Số liệu XNK ngày 21/7/2023 (20h) 21-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 21/7/2023)
Số liệu XNK ngày 20/7/2023 (20h) 20-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 20/7/2023)
Số liệu XNK ngày 19/7/2023 (20h) 19-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 19/7/2023)
Số liệu XNK ngày 18/7/2023 (20h) 18-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 18/7/2023)
Số liệu XNK ngày 17/7/2023 (20h) 17-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 17/7/2023)
Số liệu XNK ngày 16/7/2023 (20h) 16-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 16/7/2023)
Số liệu XNK ngày 15/7/2023 (20h) 15-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 15/7/2023)
Số liệu XNK ngày 14/7/2023 (20h) 14-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 14/7/2023)
Số liệu XNK ngày 13/7/2023 (20h) 13-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 13/7/2023)
Số liệu XNK ngày 12/7/2023 (20h) 12-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 12/7/2023)
Số liệu XNK ngày 11/7/2023 (20h) 11-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 11/7/2023)
Số liệu XNK ngày 10/7/2023 (20h) 10-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 10/7/2023)
Số liệu XNK ngày 09/7/2023 (20h) 09-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 09/7/2023)
Số liệu XNK ngày 08/7/2023 (20h) 08-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 08/7/2023)
Số liệu XNK ngày 07/7/2023 (20h) 07-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 07/7/2023)
Số liệu XNK ngày 06/7/2023 (20h) 06-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 06/7/2023)
Số liệu XNK ngày 05/7/2023 (20h) 05-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 05/7/2023)
Số liệu XNK ngày 04/7/2023 (20h) 04-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 04/7/2023)
Số liệu XNK ngày 03/7/2023 (20h) 03-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 03/7/2023)
Số liệu XNK ngày 02/7/2023 (20h) 02-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 02/7/2023)
Số liệu XNK ngày 01/7/2023 (20h) 01-07-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 01/7/2023)
Số liệu XNK ngày 30/6/2023 (20h) 30-06-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 30/6/2023)
Số liệu XNK ngày 29/6/2023 (20h) 29-06-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 29/6/2023)
Số liệu XNK ngày 28/6/2023 (20h) 28-06-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 28/6/2023)
Số liệu XNK ngày 27/6/2023 (20h) 27-06-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 27/6/2023)
Số liệu XNK ngày 26/6/2023 (20h) 26-06-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 26/6/2023)
Số liệu XNK ngày 25/6/2023 (20h) 25-06-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 25/6/2023)
Số liệu XNK ngày 24/6/2023 (20h) 24-06-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 24/6/2023)
Số liệu XNK ngày 23/6/2023 (20h) 23-06-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 23/6/2023)
Số liệu XNK ngày 22/6/2023 (20h) 22-06-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 22/6/2023)
Số liệu XNK ngày 21/6/2023 (20h) 21-06-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 21/6/2023)
Số liệu XNK ngày 20/6/2023 (20h) 20-06-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 20/6/2023)