Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Công Thương

SOCT- Thực hiện Kế hoạch 14/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020; Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của Chủ tịch UBDN tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các Sở, ban, ngành đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2020. Chiều ngày 23/6/2020, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Sở Công Thương.

IMG_9303.JPG

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Đoàn đã kiểm các nội dung chính: Việc thực hiện các nội dung tại thông báo kết luận kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2020 và nhiệm vụ 05 năm (2015-2020); trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ, kiểm soát công việc, kế hoạch công tác; công tác xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện KLKCHC; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến và kiến nghị của người dân; thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nội quy, quy chế làm việc ….

IMG_9317.JPG

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đi kiểm tra về quy định nội quy, quy chế làm việc của Sở

Qua công tác kiểm tra thực tế, các tài liệu minh chứng, các thành viên Đoàn kiểm đánh giá cao công tác chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Công Thương trong việc triển khai các nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, thành lập Tổ đôn đốc nhiệm vụ trọng tâm: tính đến 15/6/2020 Sở được giao 54 nhiệm vụ, trong đó hoàn thành đúng hạn 48 nhiệm vụ, đang thực hiện 06 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn hoặc phải xin ra hạn, 07 nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao đang được tích cực triển khai thực hiện, cơ bản hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra; đã đã ban hành các văn bản về tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan; đã rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan theo đúng quy định; công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri được thực hiện đầy đủ, kịp thời; từ 01/01/2020 - 15/6/2020, đã tiếp nhận 996 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tổ chức và công dân, trong đó đã giải quyết 995 hồ sơ trong đó có 907 hồ sơ trực tuyến đạt tỉ lệ 91%, đang giải quyết 01 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hạn; nhìn chung, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các quy định về nội quy, quy chế làm việc…

IMG_9301.JPG

Đồng chí Nguyễn Khắc Phương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Phương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao tiến độ và chất lượng thực hiện công việc của Sở Công Thương, các nhiệm vụ cơ bản được hoàn thành; Sở cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành khá đầy đủ, kịp thời. Thời gian tới, đồng chí đề nghị lãnh đạo Sở tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, siết chặt thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường quán triệt công chức, viên chức và người lao động thực hiện có hiệu quả công việc hướng đến phục vụ sự hài lòng của tổ chức cá nhân; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chất lượng thực hiện công việc; hoàn thành có hiệu quả, đúng tiến độ nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao; thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm soát TTHC, giải quyết kịp thời hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, có kiến nghị kịp thời với các cơ quan trung ương để giảm bớt quy trình, thời gian thực hiện TTHC; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những mô hình, giải pháp nâng cao cải cách hành chính; sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo đúng lộ trình đảm bảo các tiêu chí Cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện đạt tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh giao; duy trì tốt chế độ sinh hoạt chuyên môn. Công chức, viên chức trong đơn vị cần thực hiện nghiêm túc các nội dung KLKCHC và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong giải quyết công việc; tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực Công nghiệp, Thương mại./.

Tuấn Anh