Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
TB THKM tu 25-5 den 04-6-2020 04-06-2020 DS các DN bổ sung TB-THKM từ 25-5 đến 04-6-2020
TB THKM từ ngày 14-22/5/2020 14-05-2020 Thông báo Thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ ngày 14 đến 22/5/2020
TB THKM ngày 13/5/2020 13-05-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/5/2020
TB THKM ngày 12/5/2020 12-05-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/5/2020
TB THKM ngày 09-11/5/2020 09-05-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09-11/5/2020
TB THKM ngày 08/5/2020 08-05-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/5/2020
TB THKM ngày 07/5/2020 07-05-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/5/2020
TB THKM ngày 06/5/2020 06-05-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/5/2020
TB THKM ngày 05/5/2020 05-05-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/5/2020
TB THKM ngày 30/4-04/5/2020 30-04-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 30/4-04/5/2020
TB THKM ngày 29/4/2020 29-04-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 29/4/2020
TB THKM ngày 28/4/2020 28-04-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28/4/2020
TB THKM ngày 25-26-27/4/2020 25-04-2020 Thông báo Bổ sung thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25-26-27/4/2020
TB THKM ngày 24/4/2020 24-04-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24/4/2020
TB THKM ngày 22/4/2020 22-04-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22/4/2020
TB THKM ngày 03-21/04/2020 21-04-2020 Danh sách bổ sung TB THKM từ ngày 03-21/4/2020
TB THKM ngày 02-30/4/2020 01-04-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại bắt đầu từ 02/4/2020 đến 30/4/2020
TB THKM ngày 01/4/2020 01-04-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại bắt đầu từ 01/4/2020
TB THKM ngay 31/3/2020 31-03-2020 Thông báo thưc hiện khuyến mại từ ngày 31/3/2020
TB THKM ngày 28-29-30/3/2020 28-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28-29-30/3/2020
TB THKM ngày 27/3/2020 27-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/3/2020
TB THKM ngày 27/3/2020 27-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/3/2020
TB THKM ngày 26/3/2020 26-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/3/2020
TB THKM ngày 25/3/2020 25-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25/3/2020
TB THKM ngày 24/3/2020 24-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24/3/2020
TB THKM ngày 21-22-23/3/2020 21-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21-22-23/3/2020
TB THKM ngày 20/3/2020 20-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/3/2020
TB THKM ngày 19/3/2020 19-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/3/2020
TB THKM ngày 18/3/2020 18-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/3/2020
TB THKM ngày 17/3/2020 17-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17/03/2020
TB THKM ngày 14-15-16/3/2020 14-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14-15-16/3/2020
TB THKM ngày 12/3/2020 12-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/3/2020
TB THKM ngày 11/3/2020 11-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/3/2020
TB THKM ngày 10/3/2020 10-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/3/2020
TB THKM ngày 07-08-09/3/2020 07-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07-08-09/03/2020
TB THKM ngày 06/3/2020 06-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/3/2020
TB THKM ngày 05/03/2020 05-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/03/2020
TB THKM ngày 03/03/2020 03-03-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/03/2020
TB THKM ngày 28/02-01/03/2020 28-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28-29/02/2020, 01/03/2020
TB THKM ngày 28/02/2020 28-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28/02/2020
TB THKM ngày 27/02/2020 27-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/02/2020
TB THKM ngày 26/02/2020 26-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/02/2020
TB THKM ngày 25/02/2020 25-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 25/02/2020
TB THKM ngày 22-23-24/02/2020 22-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22-23-24/02/2020
TB THKM ngày 21/02/2020 21-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21/02/2020
TB THKM ngày 13/02/2020 13-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/02/2020/
TB THKM ngày 12/02/2020 12-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/02/2020
TB THKM ngày 11/02/2020 11-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/02/2020
TB THKM ngày 08-09-10/02/2020 08-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08-09-10/02/2020
TB THKM ngày 07/02/2020 07-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/02/2020
TB THKM ngày 06/02/2020 06-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 06/02/2020
TB THKM ngày 05/02/2020 05-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 05/02/2020
TB THKM ngày 04/02/2020 04-02-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04/02/2020
TB THKM ngày 01-02-03/02/2020 31-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 01-02-03/02/2020
TB THKM ngày 23-30/01/2020 23-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23-30/01/2020
TB THKM ngày 22/01/2020 22-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22/01/2020
TB THKM ngày 21/01/2020 21-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21/01/2020
TB THKM ngày 18-19-20/01/2020 18-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18-19-20/01/2020
TB THKM ngày 17/01/2020 17-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17/01/2020
TB THKM ngày 16/01/2020 16-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16/01/2020
TB THKM ngày 15/01/2020 15-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/01/2020
TB THKM ngày 14/01/2020 14-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14/01/2020
TB THKM ngày 11-12-13/01/2020 11-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11-12-13/01/2020
TB THKM ngày 10/01/2020 10-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/01/2020
TB THKM ngày 09/01/2020 09-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09/01/2020
TB THKM ngày 08/01/2020 08-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/01/2020
TB THKM ngày 07/01/2020 07-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 07/01/2020
TB THKM ngày 04-05-06/01/2020 04-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 04-05-06/01/2020
TB THKM ngày 03/01/2020 03-01-2020 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/01/2020
TB THKM ngày 31/12/2019 31-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 31/12/2019/2019
TB THKM năm 2019 31-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt năm 2019
TB THKM ngày 27/12/2019 27-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/12/2019
TB THKM ngày 26/12/2019 26-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/12/2019
TB THKM ngày 24/12/2019 24-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 24/12/2019
TB THKM ngày 21-22-23/12/2019 21-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21-22-23/12/2019
TB THKM ngày 20/12/2019 20-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/12/2019
TB THKM ngày 19/12/2019 19-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/12/2019
TB THKM ngày 18/12/2019 18-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 18/12/2019
TB THKM ngày 17/12/2019 17-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 17/12/2019
TB THKM ngày 14-15-16/12/2019 14-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14-15-16/12/2019
TB THKM ngày 13/12/2019 13-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/12/2019
TB THKM ngày 12/12/2019 12-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/12/2019
TB THKM ngày 11/12/2019 11-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 11/12/2019
TB THKM ngày 10/12/2019 10-12-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 10/12/2019/2019
TB THKM ngày 28/11/2019 28-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 28/11/2019
TB THKM ngày 27/11/2019 27-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/11/2019
TB THKM ngày 26/11/2019 26-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 26/11/2019
TB THKM ngày 23-24-25/11/2019 23-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 23-24-25/11/2019
TB THKM ngày 22/11/2019 22-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 22/11/2019
TB THKM ngày 21/11/2019 21-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 21/11//2019
TB THKM ngày 20/11/2019 20-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 20/11/2019
TB THKM ngày 19/11/2019 19-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 19/11/2019/2019
TB THKM ngày 16/17/18/11/2019 16-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16-17-18/11/2019
TB THKM ngày16-17-18/11/2019 16-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 16-17-18/11/2019
TB THKM ngày 15/11/2019 15-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 15/11/2019/2019
TB THKM ngày 14/11/2019 14-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 14/11/2019/2019
TB THKM ngày 13/11/2019 13-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 13/11/2019
TB THKM ngày 12/11/2019 12-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 12/11/2019
TB THKM ngày 09-10-11/11/2019 09-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 09-10-11/11/2019
TB THKM ngày 08/11/2019 08-11-2019 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 08/11/2019